Klantenservice/FAQ

Hieronder vindt u antwoorden op een aantal veelgestelde vragen

Zijn de prijzen van de artikelen in de webshop inclusief of exclusief BTW?
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

Wat zijn de betaalmogelijkheden?
Bij het plaatsen van uw bestelling kunt u kiezen uit de volgende betaalmogelijkheden:

 1. Direct, met iDeal via uw eigen bank
 2. Direct, d.m.v. een bankoverschrijving (uw bestelling wordt in behandeling genomen na ontvangst van uw betaling)
 3. Direct, via PayPal (ook als u met een credit card wilt betalen)
 4. Achteraf bij levering onder rembours

Indien vooraf afgesproken is het ook mogelijk om aan huis, via de website, te betalen op het moment dat onze monteurs ter plekke zijn om het systeem bij u te installeren

Hoeveel verzendkosten betaal ik?
Tenzij anders vermeld bedragen de verzendkosten € 15,00 per zending.
Deze kosten worden berekend en getoond op het moment dat u naar “Afrekenen” gaat, nog voordat uw bestelling definitief wordt.
Kiest u ervoor om uw systeem door ons te laten installeren, dan brengen onze monteurs uw bestelling mee en betaalt u dus geen aparte verzendkosten.
Vraagt u eerst een offerte aan dan worden deze kosten uiteraard opgenomen in de offerte.

Kan ik een bestelling annuleren?

 1. Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat
  in op de dag na ontvangst van het product door u of een vooraf door u aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat
  nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Camerabewaking.nl retourneren, conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Bij levering van diensten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de
  dag van het aangaan van de overeenkomst.
 4. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, zult u zich richten naar de door ons bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 5. U dient hiervoor het ‘Modelformulier voor herroeping‘ in te vullen en op te sturen.

Welke kosten ben ik verschuldigd als ik gebruik maak van het herroepingsrecht om een of meerdere artikelen retour te sturen?

 1. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening.
 2. Indien u een bedrag betaald heeft, zal Camerabewaking.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Kan ik altijd gebruik maken van het herroepingsrecht?
Nee, hier zijn een aantal uitzonderingen op:

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. die door Camerabewaking.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig door u opgegeven specificaties;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben;
  f. voor losse kranten en tijdschriften;
  g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan u de verzegeling heeft verbroken;
  h. die door ons op locatie voor u zijn geïnstalleerd en opgeleverd.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  a. die slechts zijn te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  b. waarvan de levering met uw uitdrukkelijke instemming is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

Wat doe ik als ik een klacht heb?
Uiteraard streven wij ernaar onze klanten tevreden te houden.
Mocht u desondanks toch een klacht hebben, dan is de procedure als volgt:

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Camerabewaking.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij Camerabewaking.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Een klacht over een product, dienst of de service van Camerabewaking.nl kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier van de website van de Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info. De klacht wordt dan zowel naar ons als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Hoe worden eventuele geschillen behandeld?

 1. Op overeenkomsten tussen Camerabewaking.nl en de consument, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen u als consument en Camerabewaking.nl als ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door ons te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door u als door ons worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien u de klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Wanneer u een geschil wilt voorleggen aan de Geschillencommissie, is Camerabewaking.nl aan deze keuze gebonden. Wanneer wij dat willen doen, zult u binnen vijf weken na een daartoe door ons schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of u zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Camerabewaking.nl uw keuze niet binnen de termijn van vijf weken, dan zijn wij gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Camerabewaking.nl surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Webshop bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Hoe zit het met mijn privacy?
Camerabewaking.nl behandelt uw persoonsgegevens met uiterste zorg en zal deze in geen geval openbaar maken.
Uw persoonsgegevens zullen niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden worden verstrekt.
Verder stellen wij alles in het werk om de door u verstrekte persoonsgegevens zo veilig mogelijk op te slaan, waarbij wij de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) in acht nemen.